Línies de subvenció

logo_reacciona_mitigaci+¦-min.png
roll_up_imp.jpg
logo_reacciona_adaptaci+¦-min.png
logo_reacciona_educaci+¦-min.png

Sol·licituds, terminis i requisits

El termini de presentació de sol·licituds serà de 40 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

 

La mera presentació de la sol·licitud per a cada subvenció suposa l’acceptació de les bases que la regeixen i el compromís de l’entitat sol·licitant de complir amb les obligacions i els deures que se’n deriven.

Les sol·licituds es tramitaran exclusivament mitjançant la plataforma telemàtica Carpeta Ajuntament (www.dival.es, vista Ajuntament), on s’ha d’omplir el formulari i adjuntar la resta de la documentació exigida en la present convocatòria.

 

No es concediran pròrrogues per a la presentació de sol·licituds. Les entitats que no tramiten la seua sol·licitud en termini quedaran fora de la convocatòria.

 

Cada entitat presentarà una sol·licitud amb les certificacions genèriques següents:

 

  1. Certificat de la Secretaria en què conste l’adopció de l’acord per l’òrgan competent, les actuacions que vullguen fer-se i l’import sol·licitat per a cadascuna d’elles (Annex 1).

  2. Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l’article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions per a cadascuna de les subvencions sol·licitades en aquesta convocatòria (Annex 2). Com estableix l’article 6 apartat 5 de l’OGS de la Diputació de València, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l’autorització del sol·licitant perquè l’òrgan que concedeix la subvenció obtinga directament l’acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei General de Subvencions mitjançant certificats telemàtics. En aquest cas, el sol·licitant no haurà d’aportar una certificació. No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment. En eixe cas, haurà d’aportar amb la sol·licitud les certificacions esmentades.

  3. Certificat d’ajudes concurrents en què conste la petició o la concessió o no d’altres ajudes per a cadascuna de les subvencions sol·licitades en aquesta convocatòria. El total d’aportacions no podrà ser superior en cap cas al total de la despesa (Annex 3).

 

A més, es presentaran els certificats i els documents específics que cada línia de subvenció establisca.

 

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits en la convocatòria, l’òrgan instructor requerirà l’interessat perquè l’esmene en el termini màxim i improrrogable de deu dies. Si el sol·licitant no l’esmena, es considerarà que en desisteix.

 

El municipi sol·licitant haurà d’obtindre i aportar en el moment que es requerisca totes les autoritzacions i els permisos necessaris per a fer els treballs.

 

El termini d’execució finalitzarà un mes abans del termini de justificació establit en cada línia.

bàner_tele.jpg